Banner

Beleidsplan

Visie en missie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en op de mogelijkheid zich te kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen als onderwijs en gezondheidszorg beschikbaar zijn. En voor bepaalde groepen, zoals minder validen, moeten er extra maatregelen worden genomen om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen.

Het is de missie van Eyes on Ghana om, via directe contacten, een bijdrage te leveren aan initiatieven van de lokale bevolking van de dorpen Akim Akroso en Asuoso in West-Ghana op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Voor dit doel is in Ghana een stichting opgericht die deze projecten begeleidt. De voorwaarden die Eyes on Ghana stelt aan de samenwerking zijn dat een plan op termijn duurzaam moet bijdragen aan verbetering van de leefomstandigheden en dat het project kan worden uitgevoerd door lokale mensen. De stichting helpt met de eerste investeringen om deze initiatieven te kunnen opstarten. Daarna moet het project zelfstandig kunnen voortbestaan.

De stichting streeft naar zo laag mogelijke bestuurskosten. Tot nu toe kwam meer dan 98% van de inkomsten direct ten goede aan projecten in Ghana.

Geplande activiteiten

midwifeconsult

Eyes on Ghana biedt ondersteuning door middel van fondsenwerving, het verkrijgen van giften in natura en het delen van kennis en ervaring. Wij blijven dit de komende jaren doen.

De afgelopen jaren stond ondersteuning vooral in het teken van de verdere ontwikkeling van de oogafdeling en de nieuwbouw van de kliniek, waardoor modernisering en verbreding van het medische aanbod mogelijk werd en  meer patiënten behandeld konden worden. De oogafdeling kreeg bekendheid in de hele regio.

Daarnaast heeft Eyes on Ghana de St. Johannes international school geholpen om aan de nieuwe vereisten op het gebied van computeronderwijs te kunnen voldoen. Ook werd een aantal individuele leerlingen financieel gesteund.

De betrokkenheid van Eyes on Ghana bij de gemoderniseerde kliniek zal gedurende de opstartfase vanaf 2016 gericht zijn op de ontwikkeling van de kliniek als duurzame organisatie. Voor 2016 en 2017 werden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over tijdelijke samenwerking met deskundigen uit Nederland en de Verenigde Staten, zowel op beleidsmatig als op medisch uitvoerend gebied. Deze deskundigen zullen hiervoor de kliniek, soms zelfs langere tijd, bezoeken. De stichting kan, gebruikmakend van haar netwerk, een coördinerende en organiserende bijdrage hieraan leveren. De operationele verantwoordelijkheid ligt echter, zoals in het verleden, volledig bij het lokale management team en is in principe niet mede afhankelijk van financiële steun van derden.

Daarnaast blijft Eyes on Ghana zich inzetten voor onderwijsgerelateerde initiatieven. De St. Johannesschool neemt hierin een centrale plek, maar ook andere initiatieven kunnen worden aangemeld.

Eyes on Ghana blijft haar directe contacten goed onderhouden. Hiervoor zal zij een of twee keer per jaar op eigen kosten een bezoek brengen aan de dorpen waarvoor zij actief is. Daarnaast bouwt de stichting verder aan haar netwerk van deskundigen in Australië,  Ghana,  Nederland, en de Verenigde Staten, die de projecten met raad en daad bijstaan. Over de voortgang van projecten en andere wetenswaardigheden zal Eyes on Ghana blijven informeren in de Nieuwsbrieven en op de website.

Sterke punten

Eyes on Ghana beschouwt de nieuwbouw van de Theresa kliniek als een unieke kans om de gezondheidszorg in dit gebied te verbeteren. Particuliere initiatieven om ontwikkelingswerk zelf aan te pakken, als lokale gemeenschap, passen bovendien in het Ghanese overheidsbeleid.

De langdurige relatie die de stichting Eyes on Ghana heeft met een kleine groep vaste contactpersonen maakt de samenwerking efficiënt en vruchtbaar. Betrokkenen aan beide kanten weten wat ze aan elkaar hebben, en wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.

De goede reputatie van de kliniek en de oogafdeling in het bijzonder vormen een sterk uitgangspunt voor het aantrekken van patiënten uit de wijdere regio en het verder ontwikkelen van de kliniek.